Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 23 marca 2018 r.
WB1-PP.6733.12.2018 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 270/3,270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/13, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...