Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

     Kórnik, dnia 18 czerwca 2018 r.
WB1-PP.6733.49.2018 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na działce oznaczonej nr ewid. 252/8, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...