Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

WB1-PP.6733.70.2018                                             Kórnik, dnia 11 lipca 2018 r. 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznych kablowych SN, nn, budowie stacji transformatorowych kontenerowych, budowie stanowisk słupowych SN, nn,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 55/4, 55/1, 57, 56, 55/17, 55/22, 55/18, 55/19, 55/20,  55/21, 55/8, 55/9, 54/5, 53/2, 52, 51/3, 50, 49, 46,  45/1, 43/1, 28/1, 41/1, 163/7, 162, 164/21, 164/8, 164/1, 77, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko,  gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 736/13, 613/1, 602/4, 602/6, 587, 524/2, 591, 592, 593, 590/6, 590/5,  590/4, 589, 588, 258, 259, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265, 270, 291/4, 288, 290/2, 289, 612, 736/6,  736/5, 737/1, 749, 771/2, 702/5, 702/4, 702/6,  703, 739/1, 723/1, 739/2, 738/1, 734, 524/2, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 249, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...