Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 30 listopada 2020 r.

WB1-PP.6733.90.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.90.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poprawieniu odwodnienia pasa drogowego ul. Głównej w Biernatkach (droga powiatowa nr 2468P) na odcinku od m. Bnin do skrzyżowania z ul. Dębiecką w m. Biernatki na działce oznaczonej nr ewid. 42/2 oraz na części działek nr ewid. 42/3, 3 i 249, położonych w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania, w pokoju nr 211, piętro II.