Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

 Kórnik, dnia 10 sierpnia 2018 r.

WB1-PP.6733.70.2018

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6733.70.2018, iż w dniu 10 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.70.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN, nn, kontenerowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych Sn, nnw ramach zadania pn. Przebudowa linii napowietrznej SN na kablową z ewentualną wymianą stacji napowietrznej SN na kontenerową w m. Bnin, Błażejewo  RD Września, na działkach oznaczonych nr ewid.: 55/4, 55/1, 57, 56, 55/17, 55/22, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 
55/8, 55/9, 54/5, 53/2, 52, 51/3, 50, 49, 46, 45/1, 43/1, 28/1, 41/1, 163/7, 162, 164/21, 164/8, 164/1, 77, położonych w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 736/13, 613/1, 602/4, 602/6, 587, 524/2, 591, 592, 593, 590/6, 590/5, 590/4, 589, 588, 258, 259, 261, 262,
 263/1, 263/2, 264, 265, 270, 291/4, 288, 290/2, 289, 612, 736/6, 736/5, 737/1, 749, 771/2, 702/5, 702/4, 702/6, 703,
 739/1, 723/1, 739/2, 738/1, 734, 524/2, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 249, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

 

źródła: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...