Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 1 sierpnia 2017 r. - WB1-PP.6733.38.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), 
zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego, 
na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 42/3, 98, 61, 122, 118, 111, 369/7, 123/1, 119, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

Źródło: http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrze...