Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik...

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I, gm. Kórnik...

Obwieszczenie Burmistrza

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.70.2018, ustalającej warunki zabudowy dla działek oznaczonych nr

Obwieszczenie Burmistrza

budowieelektroenergetycznych sieci kablowych SN, nn, kontenerowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych Sn, nnw ramach zadania pn. Przebudowa linii napowietrznej SN na kablową z ewentualną wymianą stacji napowietrznej SN na kontenerową w m. Bnin, Błażejewo RD Września

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony